مرکز کنترل و مدیریت شبکه NOC

 

مرکز عمليات (کنترل و مديريت) شبکه Network Operation Center (NOC)

مرکز کنترل مديريت شبکه تشکيل شده از نيروی انسانی، ابزار نرم افزاری و يا سخت افزاری، برای کنترل و مديريت کليه بخشهای يک شبکه از ايستگاههای کاری تا سرورها و تجهيزات ديگر. ايجاد چنين مرکزی با خريد و يا نصب چند نرم افزار و يا سخت افزار به تنهائی ممکن نيست. برای داشتن مرکز کنترل مديريت شبکه نياز علاوه بر ابزار، نياز به طراحی و تعريف فرايندهای مربوط به اين مرکز می باشد. بيشتر ابزار مورد استفاده در مرکز کنترل و مديريت شبکه، ابزاری هستند که در خود سيستم عامل و يا تجهيزات وجود دارند (مانند: Ping, Trace, Syslog, SNMP,…)، که استفاده از اين ابزارهای ساده و يا ابزارهای پيشرفته ديگر، می تواند در مديريت و عملکرد بهتر شبکه بسيار مفيد باشد. مرکز عمليات شبکه يک واحد سازمانی برای موارد زيرمی باشد:

- عمليات پايش و مديريت روزمره شبکه 
- نقطه ای متمرکز برای کليه تماس های کاربران شبکه 
- پردازش و رفع اشکالات بوجود آده در شبکه 
- ثبت کليه وقايع از قبيل تغييرات در پيکربندی ها, اختلالات بوجود آمده, وضعيت کارکرد شبکه و شکايتهای کاربران

رديابی مشکلات

برای اين بخش نياز به ابزار Ticketing System برای ثبت و رديابی کليه وقايع در شبکه می باشد. اين وقايع يا به صورت خودکار و توسط ابزار مورد استفاده برای NOC در Ticketing System يا توسط مسئولين NOC ثبت می شوند و تا رفع مشکل کليه مراحل بايد در سيستم ثبت شوند.

قابليتها و مزايای مرکز کنترل مديريت شبکه

  • پايش تمامی لينکهای شبکه LAN و يا WAN
  • پايش کليه تجهيزات شبکه
  • اطمينان از عملکرد بدون وقفه سرورها و سرويسها
  • ارائه خدمات پشتيبانی به بخشهای مختلف

نکات مهم در طراحی NOC

برای داشتن يک مرکز کنترل شبکه موثر و کامل، نياز به بررسی و ارزيابی دقيق وضعيت موجود شبکه شامل، انواع سيستم عامل، نرم افزارها، تجهيزات شبکه، توپولوژی دقيق, پهنای باند موجود, سرورها، نيازهای امنيتی در مجموعه، نحوه مديريت تغييرات, امنيت و غيره می باشد.

انتخاب مکان فيزيکی مرکز کنترل، طراحی ساختار NOC، مدل کاری برای کارکنان، ايجاد يکپارچگی بين مرکز کنترل شبکه و پشتيبانی مرسوم شبکه، نحوه مديريت تغييرات و پيگيريهای لازم برای رفع اشکال، از جمله نکات مهمی هستند که در طراحی و پياده سازی يک مرکز کنترل شبکه بايد در نظر گرفته شوند.

لغات کلیدی مرتبط : تجهیزات شبکه، توپولوژی، کنترل شبکه های کامپیوتری، پیاده سازی شبکه های کامپیوتری، مدیریت شبکه های کامپیوتری، امنیت شبکه های کامپیوتری،noc، مرکز داده ها، کارکرد شبکه های کامپیوتری،سرورها،مدیریت شبکه هی کامپیوتری، ردیابی مشکلات شبکه