ارائه خدمات و راهکارهای تخصوصی برای شبکه های خاص

شرکت شبکه گستر پایتخت متخصص طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری (Passive & Active) تمامی خدمات Active و Passive شبکه های کامپیوتری مطابق با استانداردهای روز دنیا.